De de brief van dominee Kort

Datum: 18 maart 2020

Van: Drs. A. Kort
Nachtegaalstraat 1
2922 VL Krimpen aan den IJssel

Functie: Predikant van de Oud Gereformeerd Gemeente in Nederland in deze plaats

Aan: Het college Burgemeester & Wethouders en ook aan de Raad van onze Gemeente

Naar aanleiding van de maatregelen rond het Coronavirus; en in reactie op de rondzendbrief
van 16 maart 2020

Onderwerp: de roeping van de kerk en overheid

Geacht gemeentebestuur,

Eenieder van ons beleeft wel iets van de noodsituatie rondom de uitbraak van het Coronavirus.
We kregen te maken met de noodmaatregelen van de overheid ten aanzien van deze
pandemie. U en wij hebben die zo nauwkeurig mogelijk in acht genomen. Het houden aan de
goede regels is onontkoombaar voor onze veiligheid. Uw genomen zorg en
verantwoordelijkheid waarderen wij ten zeerste. De situatie is ernstig. De feiten bewijzen dat
een goede doordenking van ons beleid nodig is. Het stervensproces van de coronapatiënten
moet met recht verschrikkelijk genoemd worden. De feiten in het wereldgebeuren zijn
onweerlegbaar. God toont Zijn macht, die niet is te weerstaan.

Maar geacht gemeentebestuur, met dit alles moeten we leren buigen voor God en de Zoon
van Zijn liefde, namelijk Jezus Christus. Met dergelijk bezoeken van God roept Hij ons tot
bekering. God wil gekend, geliefd en gediend worden. Daar wijst Hij met Zijn Woord en
Evangelie op. De kerken en ook de wereld laat Hij nu Zijn straffende hand voelen. Wij hebben
tegen de Heere gezondigd. Wij deden het land geen behoudenis aan. De wereld waar wij in
leven ligt verzonken in haar boosheid, zonde en ongerechtigheid. Zie nu: de hand van God
weet ons wel te vinden. Als de Heere doorgaat met Zijn gericht, staan de huizen straks leeg
omdat er geen inwoner meer is. De dood waart dan rond, zonder enig pardon. Mogelijk zijn
Gods oordelen niet meer af te bidden, zover is Nederland al van God vervreemd. In dat geval
moeten we ze aanbidden.

Wij als kerk vroegen ons af: Hoe verkeren we in Gods huis? Is het ons nog wel ernst? Hoe
staat het met de Godsvreze? Is de lauwheid van Laodicea (Openbaring 3:16) de onze? Wat
wil God met deze Godspraak zeggen? Dit, dat wij ons van alle vormen van afwijkingen en
afgoderij ontdoen. Er is veel verbastering van het echte in het kerkelijk milieu. De leer is
bedorven door eigen inzichten. Daarom moet er kerkelijk een echte reformatie opgang
gebracht worden. Net als in de dagen van Seth en Enos dienen we de Naam des Heeren weer
aan te roepen. Dat is allereerst een persoonlijke zaak, wie we ook zijn, ambtsdrager of geen
ambtsdrager. Dat we met David onze schuld mochten belijden: “Zie ik, ik heb gezondigd, en
ik, ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan?”

Van de kant van de overheid mogen we ook wat verwachten. Haar regeren dient weer geheel
afgestemd te worden op Gods wil en wet. De overheid dient God te erkennen en de
afgodstempels af te breken en de duivelsdienst niet toe te laten. Zij behoort een voedsterheer
van Gods kerk op aarde te zijn. Haar abortusbeleid dient drastisch veranderd te worden. Het
leven in prille aanvang verdient alle bescherming. De praktijk van euthanasie moet ophouden,
de zondag niet langer ontheiligd, de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen,
dienen uitgebannen. De overheid dient het volk zelf voor te gaan in de ware godsdienst. Zo
niet, dan zullen wij en zij een zwaarder oordeel over ons uitroepen.

Geacht gemeentebestuur, we zien het, de mens gaat door, maar God ook. Dat we leerden
wenen over onszelf en over onze kinderen. En met de Heere Christus medelijden hebben met
ons volk, want ze zijn als schapen zonder herder.

Ondanks alles, bij ons leeft Psalm 91: -Gij zult niet vrezen..; -uw tent zal veilig wezen..; -geen
plaag zal uw tent naderen..; -u zal geen kwaad wedervaren. Ondanks alles, gaat de Heere ook
door met het toebrengen van de Zijnen. Mochten we Hem aanlopen als een waterstroom om
in die enige veilige schuilplaats des Allerhoogsten gebracht te worden.

Nogmaals wil ik u bedanken voor de zorg en leiding, die we als leden van uw gemeente
gelukkig als goed ervaren. Wij bidden u wijsheid en kracht toe van God, Die het al regeert. De
Heere gedenke ook degenen die ziek zijn vanwege het Coronavirus of aan andere ziekten
lijden. Hij mocht ze bijstaan en herstellen. Hij ondersteune ook alle hulp-, en zorgverleners.

Hoogachtend

Ds. A. Kort, Krimpen aan den IJssel
Dienaar van Jezus Christus en bedienaar van het Goddelijke Woord

%d bloggers liken dit: